വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ വികസന സെമിനാർ പ്രൊഫ.കെ.കെ.ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Posted on Thursday, February 18, 2021

                                                                 Vikasana Seminar

                                           ഗ്രാമീണ വികസനത്തിലൂടെ മാത്രമെ രാജ്യ പുരോഗതി നേടാനാവു.

Tags