2021-22 വര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത അനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിതരണത്തിനുള്ള കരട് മുന്‍ഗണന പട്ടിക അംഗീകരിച്ചു.

Posted on Thursday, October 7, 2021

2021-22 വര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത അനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിതരണത്തിനുള്ള   കരട് മുന്‍ഗണന പട്ടിക അംഗീകരിച്ചു.ആക്ഷേപമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം 10 ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

Beneficiary List