കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണം നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ നിർവഹിച്ചു

Posted on Friday, July 23, 2021

 

Kali theetta

കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണം നഗരസഭ  ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ നിർവഹിക്കുന്നു. നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാരായ ഇ പി അച്യുതൻ,  കെ ശൈലജ, സൊസൈറ്റി പ്രസിഡണ്ട് ആനന്ദൻ  തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Tags