മാലിന്യമുക്ത വളാഞ്ചേരി എന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വളാഞ്ചേരി നഗരസഭ തുടക്കം കുറിച്ചു

Posted on Wednesday, July 7, 2021
WASTE FREE PROGRAM

നഗരസഭക്ക് പരിധിയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും  പ്ലാസ്റ്റിക്ക് രഹിത, മാലിന്യവിമുക്ത, ശുചിത്വ നഗര പ്രദേശം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്ന ഉദ്യേശം മുൻനിർത്തിയാണ് മാലിന്യ വിമുക്ത വളാഞ്ചേരി  പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വട്ടപ്പാറ മുതൽ മുക്കിലെ പീടിക വരെയും ഉള്ള മുനിസിപ്പൽ അതിർത്തിയിലെ  റോഡിൻറെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള

Tags

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ 2021-22 വാർഷിക ബജറ്റ്

Posted on Wednesday, July 7, 2021
Budget 2021-22

വളാഞ്ചേരി: കാർഷിക മേഖലക്കും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും സ്ത്രീ, ശിശു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും  പട്ടികജാതി വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ 2021-22 വാർഷിക ബജറ്റ് .ബജറ്റ് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ റംല മുഹമ്മദ് അവതരിപ്പിച്ചു.നഗരസഭ ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.35,67,60,548  രൂപ വരവും , 28,9 7,52,530 ചെലവും, 6

Tags

കർഷകരെ ആദരിച്ചു

Posted on Wednesday, July 7, 2021
AGRICULTURAL

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ  കാർഷിക മേഖലയിൽ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ കർഷകരെ ആദരിച്ചു. വളാഞ്ചേരി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർ പേഴ്സൺ ശ്രീമതി റംല മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങൽ നിർവഹിച്ചു.

Tags

കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി "ബൈ ദ ചിൽഡ്രൻ" പരിപാടി നടത്തി

Posted on Wednesday, July 7, 2021
BI THE CHILDREN

വളാഞ്ചേരി : വളാഞ്ചേരി മുൻസിപ്പാലിറ്റി  കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്കായി ബൈ ദ ചിൽഡ്രൻ പരിപാടി നടത്തി. ബാലസഭ കുട്ടികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പദ്ധതികളായി തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിനും ബാലസൗഹൃദ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് പരിപാടി നടത്തിയത്.

Tags